ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

září 2012 - zpráva č. 23

Zpráva ze schůze výboru ČSKB konané v Pardubicích dne 24.9.2012

Přítomni: Mgr. M. Bunešová, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D.Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof.MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni: RNDr. H. Benáková, M.Beranová, prof. MUDr. V. Palička, CSc., doc.MUDr. P. Schneiderka, CSc.


 Kontrola zápisu č. 22/2012

 • Zápis č. 22/2012 byl schválen bez připomínek.

Zpráva o činnosti výboru

EFLM, IFCC

 • Dotazník EFLM ke kritickým hodnotám bude distribuován laboratořím prostřednictvím SEKK, národní koordinátor – prof. Zima.
 • Prof. Racek požádá MUDr. Kocnu o vyplnění dotazníku pro Committee for Distance Learning – národní společnosti se mají vyslovit k možným tématům pro e-learning.

Lab Tests Online – prof. Racek

 • Smlouva o spolupráci mezi ČSKB a CZEDMA k Lab Tests Online se připravuje k podpisu.
 • Probíhají revize hesel z r. 2008; MUDr. Verner slíbil poslat revizi v dohledné době, ostatní již poslali.
 • Prof. Racek se Zuzanou Tesařovou osloví překladatele druhé série textů z r. 2009 s žádostí o jejich revizi.
 • Schůzka národní koordinační rady Lab Tests Online se uskuteční 2. října 2012 v Praze. 

Rada pro akreditaci – doc. Dastych

Organizace odborných akcí

FONS 2012, 23.-25.9.2012, Pardubice

 • Konference FONS úspěšně proběhla. Děkujeme společnosti STAPRO za organizaci sympozia.

24. International sympozium AACC POCT, říjen 2012, Praha

 • Konferenci AACC se uskuteční ve dnech 3.-5.10.2012

Sjezd 2013 Olomouc

 • www.sjezdcskb2013.cz
 • Sjezd se uskuteční ve dnech 22.- 24.9.2013 v Olomouci v Regionálním centru Olomouc. Na listopadové zasedání bude pozvána M. Šenderová z CBT a doc. Adam.

Biolab jaro 2014, Ostrava

 • Sjezd se uskuteční na jaře 2014 v Ostravě.

EuroMedlab 2017

 • Výbor předloží návrh na organizaci Euromedlabu v Praze v roce 2017
 • Ve dnech 12.-13. 4. 2013 se uskuteční v Praze konference „Patient safety“. Výbor oslovil možné sponzory se žádostí o podporu akce.
 • Byl projednán a odsouhlasen program konference. Pozvání jako přednášející přijali I. Watson, B. Gouget, R. Janssen, V. Palička.
 • Potvrzení účasti společnosti Sysmex CZ na konferenci „Patient Safety“

Karlova Studánka – 5.-7.12.2012

 • 31. regionální pracovní dny klinické biochemie se uskuteční ve dnech 5.-7.12.2012.
 • Program je připraven.

Symposium EFLM, ČSKB a EFIM

 • Sympozium se uskuteční v rámci 12. kongresu EFIM (2.-5.10.2013) v Pražském kongresovém centru v Praze.
 • http://www.efim2013.org/

Zpráva pokladníka – Ing. Šprongl

 • Společnost nebude nakupovat časopis Trace elements vzhledem k jeho vysoké částce.
 • Online přístup do full textů časopisu CCLM (37,35 eur). Budou osloveni členové společnosti s tím, že nákup bude realizován tak, aby každé pracoviště obdrželo jeden přístup.

Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová

 • Výbor souhlasí s přijetím nových členů: Ing. Elišky Glasové (Praha) a Mgr. Lenky Richterové (Praha).
 • Ing. Vávrová vyřídí agendu spojenou s výplatou odměn za Ceny ČSKB.
 • Akce společnosti konané v roce 2013 budou doplněny na příštím jednání výboru.

KVVPOZ – RNDr. Gotzmannová

 • Informace o zaregistrování zájmového sdružení s názvem „ Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků „ , které bylo dne 21.9.2012.
 • Zájmové sdružení právnických osob Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků (dále jen „PV ČKZP“ či „sdružení“) je samostatnou právnickou osobou, která vznikla za účelem spolupráce jednotlivých profesních sdružení, zájmových uskupení a odborných společností zastupujících jednotlivá zdravotnická povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)ve znění pozdějších předpisů.
 • PV ČKZP v rámci své činnosti zejména:
  • připravuje vznik ČKZP a její plnohodnotné začlenění do zákonné normy v právním řádu ČR.

Sazebník výkonů – prof. Zima

 • Zápis z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ze dne 9.8.2012 – Odbornost 801- Příloha č. 7

Různé

 • Návrh Dohadovacího řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2013, na kterém se shodli soukromí ambulantní gynekologové se zdravotními pojišťovnami. Prohlášení Vědecké rady ČLK k úhradám vyšetření indikovaných gynekology v péči o těhotné.
 • Výbor ČSKB podporuje stanovisko Společnosti lékařské genetiky a VR ČLK. Příloha č. 8
 • Výbor navrhuje do komise pro vzácná onemocnění při MZ ČR Ing. Springer.
 • Seminář zaměřený na osvědčené postupy elektronického zdravotnictví v ČR se uskuteční 3.10.2012 v Lékařském domě, Praha 2.

Trvalé úkoly:

 • Výbor čeká na vyjádření z lékařských fakult ohledně výuky klinické biochemie.
 • Dosud nepřišlo vyjádření z LF Olomouc, LF Hradec Králové a z LF MU Brno.

  Příští jednání se koná dne 1.11. 2012 v 9.30 v Praze.


  Zapsal: T. Zima
  Za správnost: T. Zima a členové výboru

Vloženo: 18.10.2012

Zpět


česky | english