ČSKB Zápisy

Zápisy z jednání sekce biochemických laborantů

Plán dalších jednání výboru ČSKB:

Příští jednání se koná dne 25. 6. 2019 v 9.30, v seminární místnosti ÚLBLD

říjen 2008 - zpráva č. 24

Zpráva č. 24 z jednání výboru ČSKB konaného v Praze dne 14. 10. 2008

Přítomni:
pí M. Beranová, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., pí Z. Rychnovská, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

Omluveni:
RNDr. H. Benáková, RNDr. P. Breinek, doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G.Louženský, prof.MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. M. Radina, Ing. L. Šprongl


Kontrola zápisu č.23

 • Zápis č.23 byl schválen bez připomínek.

Informace o členské schůzi

 • Na FONSu v Pardubicích se dne 15.9.2008 uskutečnila členská schůze naší společnosti, kde byla předána ocenění za nejlepší publikaci, za edukační materiály a byla udělena čestná členství společnosti.
 • Výbor předložil členům společnosti Zprávu o činnosti výboru, Zprávu vědecké sekretářky, Zprávu o hospodaření. Společně se zprávou revizní komise jsou přílohou zápisu. Příloha č. 1a, b, c, d

Slavnostní shromáždění společnosti u příležitosti 50. let založení ČSKB

 • Dne 10.10. 2008 se uskutečnilo slavnostní přednáškové odpoledne ČSKB u příležitosti 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie za účasti významných představitelů a nestorů oboru klinická biochemie. Prezentace a fotodokumentace je přístupná na webu.
 • Při této příležitosti byla představena publikace 50 let ČSKB, která bude distribuována všem členům společnosti  její pdf verze je dostupná na webu.
  Při příležitosti výročí byla spuštěna česká verze Lab Tests on Line.
 • Česká společnost klinické biochemie obdržela pamětní plaketu IFCC při příležitosti 50. výročí.
 • Děkujeme M. Beranové a společnosti ROCHE za přípravu, zajištění a podporu akce.

IFCC, EFCC

 • Informace prof. Racka o zasedání výboru IFCC, prezidentů národních společností a národních reprezentantů u příležitostí 20. mezinárdního kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny ve Fortaleze (Brazilie). V tajných volbách byl zvolen nový výbor IFCC pro období 2009 – 2011: prezident Graham Beastall (Velká Británie), vice-prezident Christopher Lam (Hong Kong), tajemnice Päivi Laitinen (Finsko), pokladník Ghassan Shannan (Syrie), členové výboru: Bernard Gouget (Francie), Joseph Lopez (Malajsie), Ulisses Tuma (Brazilie).
 • ČSKB obdržela u příležitosti 50. výročí vzniku od IFCC pamětní plaketu.
 • Výbor odešle dva návrhy do komise pro molekulární diagnostiku IFCC (Committee on Molecular Diagnostics, C-MD) – za členy C-MD budou navrženi doc. Beránek a prof. Průša.
 • IFCC oznamuje, že firma Siemens v rámci tzv. Siemens-IFCC Educational partnership otevírá program distančního vzdělávání; začíná se kurzem Natriuretické peptidy. Zájemci se mohou registrovat na adrese http://www.siemenslearning.com/IFCC , později bude stránka přístupná přímo z webové stránky IFCC. Po absolvování kurzu dostane účastník certifikát.

Certifikace 2009

 • Výbor projednal návrh dokumentu Certifikace 2 úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality Klinická biochemie, Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality a Certifikaci úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality Imunoanalytické kontrolní cykly. Příloha 2 a, b, c. Předložené dokumenty výbor schvaluje.

Web společnosti

 • Ing. Vávrová propojila Lab Tests on Line s webem společnosti a doplnila část anglické verze stránek, které budou ještě doplněny o pořádání odborných akcí. Česká verze je průběžně aktualizována.
 • Výbor souhlasí s návrhem smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů – www stránky společnosti Národní knihovně ČR.

Lab Tests on Line

 • Dne 14.10.2008 se konala v Praze ve Faustově domě tisková konference se zástupci ČSKB, CZEDMA a novináři, kde byla prezentována činnost společnosti, při příležitosti 50. let výročí založení ČSKB a byl představen projekt Lab Tests on Line.
 • Na příštím zasedání výboru budou navrženy testy pro překlad v roce 2009.

Organizace odborných akcí

 • FONS 2008 se konal ve dnech 15.-16.9.2008 v Pardubicích.
  • Prof.Zima obdržel poděkování od Ing. Jirsy ze společnosti STAPRO za součinnost při přípravě Sympozia. Výbor děkuje společnosti STAPRO za spolupráci.
  • Přednášky ze sympozia jsou uvedeny na adrese http://www.stapro.cz/fons/program.htm  
 • IX. celostátní sjezd ČSKB 2009 se bude konat ve dnech 20.-22.9.2009 v Praze v Národním domě na Smíchově.
  • Výbor odsouhlasil webové stránky sjezdu http://www.sjezdcskb09.cz/
  • Výbor projednal schéma sjezdu a budou osloveni koordinátoři bloků se žádostí o přípravu bloku do 30.11. 2008.
  • Výbor pro tvorbu rozpočtu na Sjezd 2009 odsouhlasil stejnou výši poplatku pro sponzory a vystavovatele jako v roce 2007 a souhlasí též se stejnou úhradou zahraničním řečníkům, členům výboru, koordinátorům, řečníkům a čestným členům jak tomu bylo v roce 2007.
 • V rámci IFCC programu „Visiting Lectures“ byl pozván odborník v oblasti laboratorního vyšetřování, zejména v oblasti zánětlivé reakce prof. Chris Lam z Hong Kongu. Prof. Lam přiletí do Prahy 2.11.2008, přednáška bude 4. 11.2008 ve 14.00 v posluchárně ÚKBLD 1. LF UK a VFN Praha. Pozvánka na přednášku bude zaslána členům společnosti. Příloha č. 3

Zpráva pokladníka

 • Ing. Šprongl předložil výboru informace o hospodaření za I.-III.Q. 2008.
 • Ing. Šprongl rozešle v průběhu měsíce října a listopadu dopis firmám s žádostí o sponzorství ČSKB.
 • Výbor se seznámil s návrhem rozpočtu společnosti na rok 2009, který Ing. Šprongl zašle do 31.10.2008 sekretariátu ČLS JEP.
 • Časopisy budou od roku 2009 objednávány prostřednictvím společnosti Megabooks. Časopisy pro rok 2009 byly objednány.
 • Na příští výbor Ing. Šprongl předloží informaci o čerpání dotace IFCC v roce 2008.

Zpráva vědeckého sekretáře

 • Členům společnosti bude zaslána informace o možnosti členství AACC s online přístupem do časopisu Clinical Chemistry.
 • Výbor projednal přehled akcí společnosti pro rok 2009, který bude zaslán ČLS JEP, publikován na webu a předán ke zveřejnění dalším organizacím. Příloha č. 4

Sekce biochemických laborantů

 • Z. Rychnovská podala informaci z jednání výboru sekce biochemických laborantů, konaného dne 30.9.2008. Hlavním bodem jednání byly formy vzdělávání zdravotních laborantů v návaznosti na vyhlášku č. 321/2008 Sb.
 • 20.10.2008 se koná v Lékařském domě v Praze pracovní konference sekce BL na téma „Monoklonální gamapatie a volné lehké řetězce“. Zahájení se za výbor ČSKB zúčastní předseda ČSKB prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
 • 6.11.2008 bude v Lékařském domě v Praze další pracovní konference sekce BL na téma „Současné možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky anémií“. Odborná část bude doplněna informací o formách vzdělávání ZL v návaznosti na vyhlášku č. 321/2008 Sb. a zprávou o činnosti sekce BL za uplynulý rok.

Různé

 • V Poděbradech se ve dnech 18. – 19.9. 2008 uskutečnilo Setkání učitelů chemie a biochemie ČR a Slovenska, kde byla mimo jiné diskutována výuka klinické biochemie pregraduální a postgraduální. Účastníci setkání obdrželi CD s přednáškami a fotografiemi z akce.
 • Výbor společnosti byl informován SEKK o opravě vyhodnocení kontrolního cyklu PRO2/08.
 • Prof. Zima informoval členy výboru o jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotnických výkonů, kdy dva předložené výkony Kvantitativní stanovení krve ve stolici a sdílení vybraných molekulárně biologických výkonů bylo doporučeno.
 • Byl diskutován návrh výkonu Vyšetřování glykovaného hemoglobinu v ambulancích diabetologů. O téhle problematice bude jednat prof. Zima s prof. Kvapilem, předsedou České diabetologické společnosti.

Příští jednání:
27.11. 2008 v 9.30, Praha
6. 1. 2009 v 9.30, Praha

Zapsala M. Beranová
Za správnost: T.Zima a členové výboru v rámci své agendy

Vloženo: 5.11.2008

Zpět


česky | english